/ /

Řízení zachování
letové způsobilosti

Co znamená řízení zachování letové způsobilosti ?

Řízení zachování letové způsobilosti je služba nepřetržitého dozoru nad tím, aby na dozorovaném letounu byly vždy řádně a včas provedeny veškeré úkony (údržba, opravy, prohlídky, výměny limitovaných celků, právní úkony) vyplývající z požadavků na jeho letovou způsobilost (požadavky stanovené odpovědným leteckým úřadem, výrobcem letounu či výrobci jeho komponentů, servisními bulletiny, příkazy k zachování letové způsobilosti atd.) a aby tyto úkony byly vždy provedeny k tomu patřičně oprávněnými organizacemi či osobami.

Oprávnění dle PART CAO

Hradecká Letecká Servisní s.r.o. (HLS) je držitelem oprávnění dle PART CAO (organizace s kombinovanými právy) a je organizací schválenou k řízení zachování letové způsobilosti letounů Daher / Socata TBM, Cirrus, Piper, Cessna a Bristell. Dodržování veškerých právně závazných postupů a norem dle vydaného oprávnění je ve společnosti auditováno několikrát ročně jak vnitřními tak vnějšími auditory.

Vydání tohoto oprávnění umožňuje HLS smluvně převzít od provozovatelů a vlastníků letadel odpovědnost za řízení zachování letové způsobilosti jejich letounů (Smlouvy CAO) a dále ji opravňuje k úkonům, které na ni Úřad pro civilní letectví (ÚCL) delegoval, a to:

 • Vypracování a schválení programu údržby pro letouny dle PART ML
 • Vypracování programu údržby pro letouny dle PART M
  (schvaluje příslušný národní úřad)
 • Provádění administrativních a úplných kontrol letové způsobilosti (KLZ)
 • Vydáváním a prodlužováním Osvědčení o letové způsobilosti (ARC)
 • Vydávání doporučení pro vydání ARC pro ÚCL a ostatní členské úřady EASA
 • Vydávání Povolení k letu (Permit to Fly) pro letouny bez platného osvědčení o letové způsobilosti

 

HLS poskytuje službu řízení zachování letové způsobilosti pouze letounům, které zároveň využívají služeb servisního střediska HLS.

Rozsah oprávnění dle PART CAO

 • Daher TBM 700, 850, 900, 910, 930, 940, 960
 • Cirrus SR20, 22, 22T, 22TAT
 • Piper PA-46-500TP Meridian (M500) / PA-46-600TP (M600)
 • Piper PA-46-350T / PA-46-350P (M350)
 • Piper PA 23, 28, 28R, 32, 32R, 34, 38, 44, 46, 60 atd.
 • Cessna 100 / 200 / 300 Series
 • Bristell B23 Series

Personál (CAO)

Personál CAO je vysoce kvalifikován a vysokoškolsky vzdělán v oboru civilního letectví. Má mnohaletou praxi v řízení zachování letové způsobilosti výše uvedených letadel, a to nejen v oblasti privátního létání (NCO) a v oblasti speciálních operací (SPO), ale má též rozsáhlé zkušenosti a znalosti v oblasti řízení zachování letové způsobilosti letadel v letecké obchodní dopravě (AOC). Navíc absolvuje pravidelné každoroční školení k udržení a zvýšení své kvalifikace. Výsledkem je naprosto hladké a efektivní řízení údržby a ostatních úkonů spjatých s letovou způsobilostí řízených letadel a minimalizace starostí provozovatelů.

Komunikace s provozovatelem a systém včasných notifikací

Díky unikátnímu softwarovému řešení má provozovatel, jehož letoun je veden v CAO HLS, z jakéhokoliv místa na Zemi okamžitý přístup ke všem datům a údajům rozhodným pro zachování letové způsobilosti svých letadel. Společností HLS vyvinutý systém včasných notifikací zajišťuje optimální informovanost provozovatele o aktuální či blížící se potřebě provedení technické údržby, či o potřebě obnovení nebo prodloužení platnosti důležitých dokumentů.

Provedení kontroly letové způsobilosti a vydání ARC / prodloužení ARC / vydání doporučení pro vydání ARC

HLS provádí kontroly letové způsobilosti výhradně na letounech, které jsou zavedeny v řízeném prostředí CAO HLS. Úplné i administrativní kontroly jsou prováděny v předepsaných intervalech (úplná 1x za 3 roky, administrativní každý 2. a 3. rok) a jsou-li letouny shledány letově způsobilé, je jim vydáno, či prodlouženo ARC, případně vydáno Doporučení pro vydání ARC pro příslušný národní úřad. Ve specifických případech může být v rámci kontroly vyžadováno provedení kontrolního letu pro ověření činnosti systémů za letu.

Úplná kontrola letové způsobilosti je obvykle prováděna po ukončení roční prohlídky na letišti Hradec Králové. Případný kontrolní let je obvykle prováděn za účasti pilota provozovatele a přítomnosti kontrolora letové způsobilosti na palubě.

Reference

Na požádání Vám sdělíme kontakt na některého z našich zákazníků pro ověření kvality činností CAO HLS.

POTŘEBUJETE PORADIT?KONTAKTUJTE NÁŠ ZÁKAZNICKÝ SERVIS
+420 606 790 881 info@hls.aero